Whole genome association study of rheumatoid arthritis using 27 039 microsatellites

Gen Tamiya, Minori Shinya, Tadashi Imanishi, Tomoki Ikuta, Satoshi Makino, Koichi Okamoto, Koh Furugaki, Toshiko Matsumoto, Shuhei Mano, Satoshi Ando, Yásuyuki Nozaki, Wataru Yukawa, Ryo Nakashige, Daisuke Yamaguchi, Hideo Ishibashi, Manabu Yonekura, Yuu Nakami, Seiken Takayama, Takaho Endo, Takuya SaruwatariMasaru Yagura, Yoko Yoshikawa, Kei Fujimoto, Akira Oka, Suenori Chiku, Samuel E.V. Linsen, Marius J. Giphart, Jerzy K. Kulski, Toru Fukazawa, Hiroshi Hashimoto, Minoru Kimura, Yuuichi Hoshina, Yasuo Suzuki, Tomomitsu Hotta, Joji Mochida, Takatoshi Minezaki, Koichiro Komai, Shunichi Shiozawa, Atsuo Taniguchi, Hisashi Yamanaka, Naoyuki Kamatani, Takashi Gojobori, Seiamak Bahram, Hidetoshi Inoko*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

92 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Whole genome association study of rheumatoid arthritis using 27 039 microsatellites'. Together they form a unique fingerprint.