Unlocking the relationships among population structure, plant architecture, growing season, and environmental adaptation in Henan wheat cultivars.

Jian Yang, Yanjie Zhou, Weiguo Hu, Yu'e Zhang, Yong Zhou, Yongxing Chen, Xicheng Wang, Hong Zhao, Tingjie Cao, Zhiyong Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results