The interaction between schema matching and record matching in data integration (extended abstract)

Binbin Gu, Zhixu Li, Xiangliang Zhang, An Liu, Guanfeng Liu, Kai Zheng, Lei Zhao, Xiaofang Zhou

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'The interaction between schema matching and record matching in data integration (extended abstract)'. Together they form a unique fingerprint.

Business & Economics