Selective carbonylation of benzene to benzaldehyde using a phosphorus–nitrogen PN3P–rhodium(i) complex

Chunhui Zhou, Jinsong Hu, Yuan Wang, Changguang Yao, Priyanka Chakraborty, Huaifeng Li, Chao Guan, Mei-Hui Huang, Kuo-Wei Huang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Scopus citations

Search results