Metagenomic Methods: From Seawater to the Database

Md. Shaheed Reza, Atsushi Kobiyama, Jonaira Rashid, Yuichiro Yamada, Yuri Ikeda, Daisuke Ikeda, Nanami Mizusawa, Saki Yanagisawa, Kazuho Ikeo, Shigeru Sato, Takehiko Ogata, Toshiaki Kudo, Shinnosuke Kaga, Shiho Watanabe, Kimiaki Naiki, Yoshimasa Kaga, Satoshi Segawa, Katsuhiko Mineta, Vladimir B. Bajic, Takashi GojoboriShugo Watabe

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Fingerprint Dive into the research topics of 'Metagenomic Methods: From Seawater to the Database'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences