Live cell single molecule-guided Bayesian localization super resolution microscopy

Fan Xu, Mingshu Zhang, Wenting He, Renmin Han, Fudong Xue, Zhiyong Liu, Fa Zhang, Jennifer Lippincott-Schwartz, Pingyong Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this