Insights into the local structure of dopants, doping efficiency, and luminescence properties of lanthanide-doped CsPbCl3 perovskite nanocrystals

Ju-Ping Ma, Ya-Meng Chen, Lu-Min Zhang, Shao-Qiang Guo, Jian-Dang Liu, Hong Li, Bang-Jiao Ye, Zhi-Yong Li, Yang Zhou, Bin-Bin Zhang, Osman Bakr, Jun-Ying Zhang, Hong-Tao Sun

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Insights into the local structure of dopants, doping efficiency, and luminescence properties of lanthanide-doped CsPbCl3 perovskite nanocrystals'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy