Host–Guest Chirality Interplay: A Mutually Induced Formation of a Chiral ZMOF and Its Double-Helix Polymer Guests

Xiaolong Luo, Yu Cao, Tao Wang, Guanghua Li, Jiangang Li, Yonggang Yang, Zhongxuan Xu, Jian Zhang, Qisheng Huo, Yunling Liu, Mohamed Eddaoudi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

84 Scopus citations

Search results