Direct polarization measurement using a multiplexed Pancharatnam–Berry metahologram

Xueqian Zhang, Shumin Yang, Weisheng Yue, Quan Xu, Chunxiu Tian, Xixiang Zhang, Eric Plum, Shuang Zhang, Jiaguang Han, Weili Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Scopus citations

Search results