Caspase-3-dependent apoptosis of citreamicin ε-induced heLa iells Is associated with reactive oxygen species generation

Lingli Liu, Lisheng He, Ying Xü, Zhuang Han, Yongxin Li, Jialiang Zhong, Xianrong Guo, Xixiang Zhang, Kamming Ko, Pei-Yuan Qian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Scopus citations

Search results