All-Carbon Quaternary Stereocenters α to Azaarenes via Radical-Based Asymmetric Olefin Difunctionalization.

Yanli Yin, Yunqiang Li, Theo Goncalves, Qiangqiang Zhan, Guanghui Wang, Xiaowei Zhao, Baokun Qiao, Kuo-Wei Huang, Zhiyong Jiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Scopus citations

Search results