CCDC 949812: Experimental Crystal Structure Determination : Fluoro-(2,9-di-t-butyl-1,10-phenanthroline)-copper(i) triethylamine tris(hydrogen fluoride)

  • Yanpin Liu (Creator)
  • Chaohuang Chen (Creator)
  • Huaifeng Li (Creator)
  • Kuo-Wei Huang (Creator)
  • Jianwei Tan (Creator)
  • Zhiqiang Weng (Creator)
  • Yanpin Liu (Creator)
  • Chaohuang Chen (Creator)
  • Jianwei Tan (Creator)
  • Zhiqiang Weng (Creator)

Dataset

Search results